LA RED

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública és una associació cultural sense ànim de lucre constituïda el febrer de l’any 2000, a través d’un conveni de col·laboració amb l’INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), que pertany al Ministerio d’Educación, Cultura y Deportes.

ASSOCIATS

Actualment La Red Española de Teatros compta amb 167 associats. Es tracta d’espais d’exhibició d’arts escèniques de titularitat pública de tot el territori nacional. Aquesta xifra inclou els principals teatres i auditoris del país, a més de 15 xarxes i circuits d’arts escèniques de les comunitats autònomes i provincials que,al seu torn, aglutinen els seus espais dependents. Per aixó, La Red reuneix a més de 1000 espais d’exhibició públics.

MISSIÓ I VALORS

La nostra missió és:

Impulsar el sector de les arts escèniques i de la música, fent-lo més accessible a tothom. Treballem en la consolidació de les estructures públiques d’exhibició i producció, i garantim una oferta escènica de qualitat, plural i diversa. La nostra associació genera un espai de reflexió, i impulsa la formació, la investigació i les noves tecnologies, per tal de convertir els teatres en organitzacions eficaces, eficients i innovadores.

La nostra visió és:

Posicionar-nos com a interlocutor necessari en el sector de les arts escèniques i de la música, no només en l’àmbit nacional, sinó també en l’internacional. La Red vol convertir-se en el principal catalitzador del coneixement, la informació i les aspiracions dels agents que intervenen en la creació, l’exhibició, la distribució i la comunicació, col·laborant en la generació d’idees i de polítiques culturals que vertebrin i millorin el sector.

Valors

Creativitat, accessibilitat, transparència, innovació, investigació, eficàcia, diversitat, passió.

OBJECTIUS

  • Fomentar i potenciar la creació i formació de públics en l’àmbit de les arts escèniques i musicals a Espanya.

  • Garantir la qualitat i estabilitat en la programació dels teatres i auditoris de titularitat pública, potenciant la cooperació i col·laboració entre ells, així com amb els circuits de les Comunitats Autònomes.

  • Impulsar i promoure una estreta, permanent i enriquidora cooperació entre els diferents teatres, auditoris, circuits i xarxes (públics i privats), tan nacionals com internacionals.

  • Establir vies de comunicació entre els diferents agents que intervenen en el desenvolupament de les polítiques sectorials del teatre, la música i la dansa (creadors, productors, distribuïdors i gestors culturals) en la perspectiva del manteniment i la consolidació del sector.

  • Promoure mecanismes de comunicació i col·laboració amb el sector escènic i de la música dels països que conformen la Comunitat Europea i els països iberoamericans.

  • Ajudar les administracions públiques en el desenvolupament tècnic de la intervenció i gestió en l’àmbit de les arts escèniques i musicals.

  • Col·laborar amb entitats com ara universitats, unitats de producció teatral i musical, centres de formació, i especialment, els Centres de Documentació Teatral i Musical del Ministeri d’Educació i Cultura, per facilitar la investigació i l’intercanvi d’informació sobre les arts escèniques.

MEMBRE D’IETM

La Red és membre de l’IETM-International Network for Contemporary Performing Arts (Xarxa Internacional d’Arts Escèniques Contemporànies), una organització l’objectiu de la qual és promoure el desenvolupament de les arts escèniques en un entorn global i posar en valor el paper de les arts escèniques com a pilar del desenvolupament social, cultural i econòmic. La seva missió és facilitar la creació de xarxes professionals i de comunicació, l’intercanvi dinàmic d’informació i la transferència de coneixements entre tots els agents de les arts escèniques en l’àmbit internacional.

L’IETM integra a més de 500 organitzacions de 50 països de tot el món, especialment d’Europa.

ESTRUCTURA

Assemblea General

És l’òrgan suprem que tutela i decideix mitjançant deliberacions i votacions el funcionament i l’organització de l’Associació. L’Assemblea General està composta per les institucions gestores de caràcter públic de tots els teatres, auditoris, circuits i xarxes, membres de l’Associació en cada moment, que hi actuen a través de representants ―amb delegació expressa― dels òrgans de govern competents d’aquestes institucions gestores.

 

Junta Directiva

La Junta Directiva està formada per un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i fins a cinc Vocals. Cap dels càrrecs que componen la Junta Directiva està retribuït. L’Assemblea General tria els membres de la Junta Directiva, i els propis membres de la Junta Directiva decideixen el repartiment dels càrrecs. Tots els càrrecs estan vinculats a la institució pública a qui representen en l’Assemblea General. Per aquest motiu, quan una persona física, integrant de la Junta Directiva, perd la seva condició de representant de la institució pública corresponent a l’Assemblea General, perdrà també la seva condició de càrrec de la Junta Directiva, i la seva vacant es cobrirà d’acord amb el què està establert als Estatuts.

 

La Junta Directiva de l’Associació és l’òrgan que representa, coordina i administra l’Associació, en relació amb les atribucions que li atorguen els Estatuts i les activitats encomanades per l’Assemblea General, i organitzen les seves tasques i el repartiment de funcions d’acord amb la manera que estimi més convenient per aconseguir el màxim d’eficiència.

 

Oficina de Coordinació

Funciona com un òrgan professionalitzat de gestió sense caràcter directiu, creada per al suport administratiu, d’informació i coordinació de l’Associació.

 

 

JUNTA DIRECTIVA

Carlos Morán
Carlos Morán

Presidente. Coordinador Comisión de Formación
Organismo Autónomo Serantes Kultur Aretoa
Tlf.: 944 205 850
cmoran@serantes.com

María Sánchez de la Cruz
María Sánchez de la Cruz

Vicepresidenta. Coordinadora Comisión Inclusión Social
Teatro del Bosque (Móstoles)
Tlf.: 916 642 961
teatrodelbosque@ayto-mostoles.es

Pilar Alcalde Liébana
Pilar Alcalde Liébana

Secretaria. Coordinadora Comisión Teatro
Teatro Principal de Palencia
Tlf.: 670/ 75.45.62
palcalde@aytopalencia.es

Miguel Pérez
Miguel Pérez

Tesorero
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Tlf.: 916 597 600- Ext 2039
teatroauditorio@aytoalcobendas.org

Juan I. Herrero
Juan I. Herrero

Vocal
Laboratorio de las Artes Valladolid (LAVA)
Tlf.: 983 426 246
jherrero@fmcva.org

Antoni Valesa Monfort
Antoni Valesa Monfort

Vocal
Paranimf Universitat Jaume I
Tlf.: 964 728 867
valesa@uji.es

Marta Monfort
Marta Monfort

Vocal
Teatro Principal Antzokia de Vitoria
Tlf.: 945 161 274
teatro@vitoria-gasteiz.org

Juan Antonio Estrada
Juan Antonio Estrada

Vocal
Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla
Tlf.: 959 494 600
teatroniebla@diphuelva.org

Antonia Álvarez
Antonia Álvarez

Vocal
Red de Teatros de Extremadura
Tlf.: 924 007 034
cemart@juntaex.es

COORDINACIÓ

Irene Pardo

Irene Pardo
Coordinación
coordinacion@redescena.net

María Valls

María Valls
Formación
formacion@redescena.net

Elvira Gutiérrez

Elvira Gutiérrez
Gestión de Asociados
redteatros@redescena.net

Laura López

Laura López
Coordinación Circo a Escena
contenidos@redescena.net